FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Federalna geodetska uprava sa GAUSS-om ima višegodišnju saradnju na brojnim projektima iz područja:

  • Digitalizacija podataka (skeniranje, georeferenciranje i vektorizacija)
  • Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN)
  • Uspostave jedinstvenog softvera za katastar Federacije BiH i njegovog održavanja u uredima u FBiH (katastar.ba)
  • Razvoja baze podataka geodetskih tačaka sa web interfejsom
  • Usluge usklađivanja podataka o nekretninama između katastra i zemljišnih knjiga u FBiH na Projektu registracije nekretnina (harmonizacija)
  • Razvoja informacionog sistema digitalne arhive za Federaciju BiH

Federal Administration for Geodetic and Real Property Affairs, an example of the implementation of the Digital Archive