Usluge

Osnovne usluge

 • Edukacija i osposobljavanje
 • Izrada projekata
 • Projektna specifikacija opreme i usluga
 • Analiza životnog ciklusa informacionog sistema
 • Optimizacija i unapređenje postojećih rješenja
 • Modeliranje i unapređenje poslovnih procesa
 • Izrada prototipa i testiranje

Ostale usluge

 • Podrška u razvoju projekata
 • Podrška u pripremi projektne dokumentacije
 • Nadzor
 • Ispitivanje i puštanje sistema u rad
 • Procjena udovoljenosti korisničkim zahtjevima