FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Federalni zavod za statistiku je uspostavio Web GIS portal za statističke podatke u saradnji sa GAUSS-om.

U okviru projekta izvršena je nadogradnja infrastrukture i implementacija web baziranog geografskog informacionog sistema za analizu i vizualizaciju prostornih podataka iz statističkih istraživanja, te popisa stanovništva i domaćinstava u FBiH. U ovu svrhu je primjenjena platforma GAUSS WebPresenter sa Oracle Spatial tehnologijom.
Rezultat ovog projekta je uspostavljena napredna informatička infrastrukura za rad sa prostornim podacima koja uključuje:

  • Informacionog sistema za unos, kontrolu i obradu popisnih i statističkih podataka u centralnu bazu podataka uz njihovo efikasno skladištenje i korištenje, te
  • povezivanje geografskog dijela sistema na centralnu bazu i njegov razvoj za potrebe vizualizacije, te efektnog i većini korisnika razumljivog grafičkog prikaza podataka.

Federal Bureau of Statistics, an example of a geoportal for citizens, www.gis.fzs.gov.ba